Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง โครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน ของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้วิจัย นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล

ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2565

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน ของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมลูกเสือในด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านผู้บังคับบัญชา 3) ด้านผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน 4) ด้านจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 5) ด้านผลงานดีเด่น 6) ด้านชุมชน โดยนำวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2564

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 290 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 27 คนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนชุมชน จำนวน 40 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ คือ 1 แบบประเมินโครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำหรับลูกเสือและเนตรนารี และแบบประเมินโครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนชุมชน แบบประเมินชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 แบบประเมินสภาพการจัดโครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน เป็นการศึกษาวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าเฉลี่ย(u) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาการนำวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2564 ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก(u = 4.16) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านผลงานดีเด่น (u = 4.52) และระดับมากโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน (u = 4.44) ด้านชุมชน (u = 4.37) ด้านจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ (u = 4.22) ด้านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (u = 4.21) และ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (u = 4.11)