Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
513 ป.2 อ่านออกเขียนได้ด้วย “KRU.BAS Model ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 7 ขั้น” 3 ไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ 2566 16 มิ.ย. 2567
512 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) 23 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2566 16 มิ.ย. 2567
511 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM Education วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 29 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2565 16 มิ.ย. 2567
510 การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้สื่อ ประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 15 ปาณิสรา เกษมธนาชัยกร 2566 14 มิ.ย. 2567
509 การพัฒนาทักษะปฏิบัติภาษาท่า โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลเรืองศรี 2566 14 มิ.ย. 2567
508 ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 5 สุวรรณา ยิ่งกล้า 2567 13 มิ.ย. 2567
507 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8 นางจันทิมา เที่ยงน่วม 2566 13 มิ.ย. 2567
506 การพัฒนาบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร 2566 12 มิ.ย. 2567
505 รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 11 นางจิรวดี บุญมีลาภ 2566 12 มิ.ย. 2567
504 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 นางสมศรี ภูฆัง 2567 11 มิ.ย. 2567
503 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คิด ทำ นำเสนอ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการทำโครงงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 นันทิตา กลิ่นรอด 2566 11 มิ.ย. 2567
502 ผลการพัฒนาการจดจำคำศัพท์ รายวิชาภาษาจีน โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 59 นายสมชนก หลอดคำ 2566 10 มิ.ย. 2567
501 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 สุภาพร บุญครอง 2566 10 มิ.ย. 2567
500 รายงานการใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 15 นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำ 2567 10 มิ.ย. 2567
499 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูด สำหรับเด็กปฐมวัย 24 นางขวัญธิดา มีพร้อม 2564 8 มิ.ย. 2567
498 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5E MG MODEL โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 ธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 2566 8 มิ.ย. 2567
497 การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูมเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล) จังหวัดลำปาง 14 คริษฐา เสมอเชื้อ 2567 7 มิ.ย. 2567
496 รายงานผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 12 นายวิชิต พุทธา 2566 5 มิ.ย. 2567
495 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของคลื่น ด้วยการออกแบบการใช้สื่อ ASSURE Model ร่วมกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 16 พิชญา คำแก้ว 2567 4 มิ.ย. 2567
494 การพัฒนานวัตกรรมสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 19 ไตรทิพย์ แจ่มประเสริฐ 2567 3 มิ.ย. 2567
493 รายงานผลการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการเรียน เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์ 2566 2 มิ.ย. 2567
490 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park ด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 24 เสาวนิต จงชานสิทโธ 2567 30 พ.ค. 2567
488 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 23 นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์ 2566 28 พ.ค. 2567
487 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 23 นางพรรณวิภา สมสะอาด 2566 28 พ.ค. 2567
486 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 วรารัตน์ อินทรา 2566 24 พ.ค. 2567
485 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 29 นางเบญจวรรณ อยู่พะเนียด 2566 23 พ.ค. 2567
484 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดจากการจัดกิจกรรม โดยใช้ปริศนาคำทายภาษาถิ่นตรังประกอบการเล่าเรื่องของเด็กปฐมวัย 29 ศิราวรรณ สร้อยสนธิ์ 2567 21 พ.ค. 2567
483 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการแสวงหาความรู้และโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 27 อรวรรณ อินทสะอาด 2564 20 พ.ค. 2567
482 การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 84 นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2566 16 พ.ค. 2567
481 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 58 นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์ 2566 16 พ.ค. 2567
480 การบริหารการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนด้วยหลัก 2H NETWORK 4Q ศูนย์เหรียญ MODEL โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมชุมชนในการพัฒนา Soft Power ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 44 นางสาวกิตติญา หมอบอก 2567 12 พ.ค. 2567
479 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 70 ปวิณา โพธินาม 2566 10 พ.ค. 2567
478 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 145 พีรพล เพื่อตนเอง 2566 4 พ.ค. 2567
477 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเกม 24 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ปีการศึกษา 2566 46 โชคทวี มูลติ๊ด 2566 4 พ.ค. 2567
475 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CL (Cooperative Learning) 47 นาสาวรุ่งนภา มาผัวะ 2566 1 พ.ค. 2567
473 การพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 70 วนิดา วัชรมานะกุล 2567 27 เม.ย. 2567
471 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้รูปแบบ 3T3S Model 81 นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์ 2565 24 เม.ย. 2567
470 การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 109 วชิระ ชาวเหนือ 2567 18 เม.ย. 2567
469 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 196 นางนภาพร ทองนวล 2566 17 เม.ย. 2567
468 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 246 นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช 2565 25 มี.ค. 2567
467 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต อนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 139 นางสาวนฤมล พลทา 2565 23 มี.ค. 2567
466 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข รายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 130 เริงนภา อำทะวงษ์ 2558 19 มี.ค. 2567
465 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 226 นงลักษณ์ หมีคณะ 2566 16 มี.ค. 2567
464 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสามขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 144 นายอภิยศ ปัทมคัมภ์ 2561 7 มี.ค. 2567
462 การประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 171 นายไกรสุวิทย์ ไชยพาน 2566 29 ก.พ. 2567
461 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 230 นายโชคชัย ชัยประเสริฐ 2565 25 ก.พ. 2567
460 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบร่วมมือกันเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี 277 นันทวรรณ คงสีปาน 2566 14 ก.พ. 2567
459 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด CIRC ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 288 นางนิรมล ตันตินิติธรรม 2566 10 ก.พ. 2567
458 รายงานการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การบวก ลบ คูณ หาร จากวิธีการเล่น เอแม็ท(เกมต่อสมาการคณิตศาสตร์) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 297 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2566 4 ก.พ. 2567
457 การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 373 ปิยนุช สุทธสน 2567 1 ม.ค. 2567
456 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 365 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 2565 27 ธ.ค. 2566
455 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1 392 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
452 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 489 ปิยนุช สุทธสน 2566 6 ธ.ค. 2566
451 ผลการใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 372 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
450 การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 484 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
449 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 676 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
447 ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 592 นางสาวสุกัญญา ภาคดารา 2566 3 ต.ค. 2566
446 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 671 ฉวีวรรณ หนูเมือง 2565 14 ก.ย. 2566
445 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) 855 ไพลิน ชูเชิด 2566 19 ส.ค. 2566
444 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 556 ไพลิน ชูเชิด 2565 17 ส.ค. 2566
443 การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 949 นายเจษฎากร ศรแผลง 2566 5 ส.ค. 2566
442 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ปีการศึกษา 2564 611 อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ 2564 28 มิ.ย. 2566
441 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 558 ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2565 3 พ.ค. 2566
439 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 899 นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 2565 19 เม.ย. 2566
438 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 642 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2564 27 มี.ค. 2566
437 รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 577 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2563 27 มี.ค. 2566
436 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 692 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
435 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 685 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
434 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,168 นางสาวปณิดา ประทุมคำ 2564 5 ก.ค. 2565
418 โครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน ของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 838 นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล 2564 28 พ.ค. 2565
415 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 954 นางยุพิน ตันสุวรรณ 2564 23 พ.ค. 2565
432 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 690 นางสาวปิยนุช แสงนาค 2562 23 มิ.ย. 2564
430 การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพาเก่ง 898 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2561 22 มิ.ย. 2564
429 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 747 นางนูไฮนี เจ๊ะมะสาแล 2563 22 มิ.ย. 2564
428 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม 842 นายอุทัย จงแพ 2562 22 มิ.ย. 2564
427 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Thinking School เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 839 นางสาวเจนจิรา อินภู่ 2563 22 มิ.ย. 2564
433 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 811 นางสาวยุพาพร เทศสิงห์) 2563 21 มิ.ย. 2564
426 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) 844 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2560 21 มิ.ย. 2564
424 ประสิทธิผลการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 779 กรรณิกา ภูเฉลิม 2563 20 มิ.ย. 2564
425 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 907 นางลำเพย ฟักเขียว 2563 20 มิ.ย. 2564
423 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายธารวิทยา 850 นายวรายุทธ พิมพายับ และคณะ 2563 19 มิ.ย. 2564
419 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 866 นางนูรอัยนี ตง 2563 19 มิ.ย. 2564
422 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนพิกุล อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 789 นายปรีชา จันเอียด 2563 13 มิ.ย. 2564
421 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 714 นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ 2563 12 มิ.ย. 2564
420 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 856 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ 2564 12 มิ.ย. 2564
156 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1,180 นางกฤษณา ประสมศรี 2564 22 ม.ค. 2564
123 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 897 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2561 29 มิ.ย. 2559