Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
614 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning สร้างความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยี 5 นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ 2565 23 ก.ค. 2567
611 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทโส้ของโรงเรียนบ้านห้วยพระ 6 นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ 2566 23 ก.ค. 2567
610 นวัตกรรมการแปรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 4 ศกร.ระดับตำบลเม็กดำ 2567 23 ก.ค. 2567
609 นวัตกรรมสมุนไพรน้ำใบย่านาง 4 ศกร.ระดับตำบลเม็กดำ 2567 23 ก.ค. 2567
608 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 5Step : MMPPE รายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาพหุปัญญาด้านภาษาและด้านมิติสัมพันธ์ ด้วยวิธีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ 2566 23 ก.ค. 2567
607 การพัฒนาความสามารถด้านการสะกดคำและการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำสมุนไพร (Herbal drinks) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based learning) 12 วรัชยา ขอนทอง 2567 22 ก.ค. 2567
604 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทย เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในชาติ ของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 176 วชิระ ชาวเหนือ 2567 22 ก.ค. 2567
603 การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ แผนการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวังเหนือวิทยา รายวิชาภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน ๒ จำนวน ๗ คน 8 วราภรณ์ เหมยนรินทร์ 2566 22 ก.ค. 2567
602 การพัฒนาแบบเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง คำนาม คำกริยา คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME BASED LEARNING ) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง 7 สินีนาถ สุขศิริกุล 2565 22 ก.ค. 2567
601 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 นางสุทธิวรรณ กิ่งแก้ว 2566 22 ก.ค. 2567
600 รายงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 10 สุทิพย์ ศิริเรือง 2567 21 ก.ค. 2567
598 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมร่วมกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4 สุทิพย์ ศิริเรือง 2567 20 ก.ค. 2567
597 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ 4 นางสาวรักษ์สุดา ภาวะบุตร 2567 20 ก.ค. 2567
596 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ร่วมกับกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 นางสาวกชกร สุมะโน 2567 20 ก.ค. 2567
594 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) บูรณาการอัตลักษณ์วิถี ฮอมฮักผ้าทอบ้านทุ่งฮี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 16 นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์ 2567 20 ก.ค. 2567
593 คู่มือ การใช้กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 3 นางสาวจันทนา แก้วมุกดา 2566 19 ก.ค. 2567
592 การสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่องอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเกมบันไดงู ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน Game Based Learning (GBL) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์ 2567 18 ก.ค. 2567
591 การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and uncountable nouns โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 59 วรัชยา ขอนทอง 2567 17 ก.ค. 2567
590 การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง วรรณกรรมสะท้อนคิด จากวรรณคดี เรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูก บูรณาการกิจกรรมสร้างสุขภาวะ เทคนิค 8 core skills modal ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 16 ลีลา จำมะเทวี 2566 17 ก.ค. 2567
589 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Project Approach เรื่อง “หนังสือนิทานหรรษา” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 24 นางสาวธนัชชา แสงนาค 2566 17 ก.ค. 2567
588 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน (Flowchart) 3 ไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ 2567 16 ก.ค. 2567
587 อนุรักษ์ลายซิ่นเกาะโส้ด้วยเทคโนโลยีสู่งานหัตถกรรม 22 ฤทธิเดช สกุลซ้ง 2567 15 ก.ค. 2567
582 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 กชกร ยอดยิ่ง 2566 15 ก.ค. 2567
581 เรียนรู้ Project-based เป็นฐาน พัฒนา EF ด้านทักษะทางสมอง 16 นางสาวแพรพลอย ศรีพรมมา 2566 14 ก.ค. 2567
580 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา Digital Learning Platform ในการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี 28 ภัทราภา คงชาย 2567 13 ก.ค. 2567
577 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความในรายวิชาภาษาจีน โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 34 นางสาวสุภาพร ช้างพลาย 2566 13 ก.ค. 2567
576 แนวทางการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารเพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ของโรงเรียนบ้านแหลมหอยด้วยวงจร 5G 38 นายสุเมธ บุสโร 2567 12 ก.ค. 2567
575 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอลโทรลเลอร์เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Proteus เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบไมโครคอลโทรลเลอร์ นักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคตาก 24 ฤทธิชัย 2564 12 ก.ค. 2567
573 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center โดยใช้รูปแบบ KAISAO Model 20 อลิศา แสงประยงค์ 2567 11 ก.ค. 2567
572 การจัดการเรียนรู้รูปแบบ GPAS 5 STEP รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center 32 นางวราพร รุ่งฤทธิ์ประภากร 2567 11 ก.ค. 2567
571 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ DAPICS Model สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 นางสาวสุพัตรา จันทร์จ้า 2566 11 ก.ค. 2567
568 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง fruits ด้วยรูปแบบสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ร่วมกับกระบวนการ SAMOR Model 34 นางสาวปุณยาพร เชื่อมชิต 2567 10 ก.ค. 2567
567 ผลของการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อความสามารถในการนั่งทรงตัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี 22 นายอัฎฮา สุมาลี 2566 10 ก.ค. 2567
566 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 18 สุกัญญา งิ้วทอง 2567 10 ก.ค. 2567
563 การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาโดยใช้เกมการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย 21 สุทัตตา แดงศิริ 2567 9 ก.ค. 2567
562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อดิจิทัล รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 20 นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก 2566 9 ก.ค. 2567
561 การพัฒนารูปแบบการสอนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับหลักการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 ศิริมาศ จันทรมาศ 2565 8 ก.ค. 2567
560 การสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาจีน เรื่อง ตัวหนังสือเดี่ยว เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 กัญจน์ วิเศษลา 2567 8 ก.ค. 2567
559 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาคณิตศาสตร์ื มัธยมศึกษาตอนต้น 21 นิลรัตน์ ป้อมยายับ 2566 8 ก.ค. 2567
557 การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร ในการพัฒนาตามประเด็นการเรียนรู้การประเมินภายนอก 20 นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์ 2566 8 ก.ค. 2567
556 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ POWER Model (พาวเวอร์ โมเดล) ของโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) 25 ดร.อัมพิกา สิริพรม 2567 8 ก.ค. 2567
555 เรื่อง แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot 23 ทัศนีย์ ปิดตาไชโย 2566 7 ก.ค. 2567
554 การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้จิ๊กซอร์โมเดล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 นางสาวจันทร์ดี ลำแพน 2566 7 ก.ค. 2567
553 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 23 นางดวงใจ ปัดทมแฝง 2566 7 ก.ค. 2567
552 best practice ผ้าไหมลายขอ 19 นางดวงใจ ปัดทมแฝง 2566 7 ก.ค. 2567
551 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนเสมือนจริง AR (Augmented Reality) ช่วยสอน ของนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลหนองคู โดยใช้แอพพิเคชั่น Artivive 35 นางสาวยุพาภรณ์เขียวศรี 2567 6 ก.ค. 2567
550 เอกสารชถดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง Self-sufficiency Economy วิชาภาษาอังกฤษและชีวิตเพื่อสังคม 36 นางดวงใจ ปัดทุมแฝง 2566 5 ก.ค. 2567
547 Best practice การทอผ้าลายสร้อยดอกหมาก กศน.ตำบลหนองบัวแก้ว 31 นางสาวอรุโณทัย ปัดทุมแฝง 2566 4 ก.ค. 2567
546 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 นางนลินรัตน์ ทับทอง 2560 3 ก.ค. 2567
545 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ OBEC CONTENT CENTER โดยใช้รูปแบบ SCHOOL MODEL 31 ศิวพร กาจันทร์ 2567 3 ก.ค. 2567
544 การพัฒนาเอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 นางสาวอรุโณทัย ปัดทุมแฝง 2566 3 ก.ค. 2567
543 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 36 นายอภิรัฐ ปัตตาเนย์ 2567 2 ก.ค. 2567
541 การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรี รัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ตามกรอบโครงสร้าง SEAT 32 นายวินิจ สมาธิมงคล 2567 2 ก.ค. 2567
540 ผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 31 นางสาวรัชนี ตอรัมย์ 2566 1 ก.ค. 2567
539 การจัดทำสื่อการสอนชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร 21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 นางสาวรัชนี ตอรัมย์ 2566 1 ก.ค. 2567
538 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 44 พ.ต.ท.จีระพันธ์ ทับทิมเทศ 2566 1 ก.ค. 2567
537 สร้างคนดีตามวิถีอิสลามผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้นวัตกรรม ATI MODEL ของโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 50 นางซาลีตา เจะมิง 2566 1 ก.ค. 2567
536 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง 44 นายพิชิตชัย บุปผาโท 2566 25 มิ.ย. 2567
535 เรื่อง พัฒนาชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เทอม 2 ปีการศึกษา 2566 30 นายอนันต์ พรมเสนสา 2566 25 มิ.ย. 2567
534 การเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseเรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 42 ชนิสรา บุญยอดมิ่ง 2566 24 มิ.ย. 2567
533 "วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567 โดยใช้รูปแบบ KLANG MODEL" 63 ปิยนุช สุทธสน 2567 24 มิ.ย. 2567
529 การพัฒนาแผ่นระงับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและใบสะเดา 45 นายธนันชัย ศิลาโชติ, นายกิตติกร รอดภู่, นางสาวกวิสรา แม่นปืน, นางสาวชณาภัทร แนวสุข และนางสาวณัฐพัชร์ เผดียงครบุรี 2567 23 มิ.ย. 2567
528 การพัฒนาแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ 47 นายพีรพล สระ , นายก้องภพ จันทรลักษณ์ , นายชานุวัฒน์ ชัยพินิจ และนายนันทกร จันทร์พรหม 2567 23 มิ.ย. 2567
525 การพัฒนาแบบวัดระดับทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 63 นายเจนรบ โกรธา 2567 22 มิ.ย. 2567
524 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผสานการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 668 ธันยาภัทร์ ปิติโชคทวีพงศ์ 2566 22 มิ.ย. 2567
521 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 52 นายชาตรี มูลชาติ 2566 21 มิ.ย. 2567
520 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอุดมวิทยายน 50 นางสุชาดา ชูสุคนธ์ 2566 21 มิ.ย. 2567
519 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 49 นายปราการ เหมยเมืองแก้ว 2566 21 มิ.ย. 2567
518 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการ์ตูนแอนิเมชั่น ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 46 ปริชมน คงช่วย 2566 20 มิ.ย. 2567
517 การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 46 นายอำพล โทอรัญ 2566 20 มิ.ย. 2567
516 ประวัติศาสตร์บอกเล่า : ผังประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านชำสอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning Management = CBLM) 128 อนันตชัย เวชขลัง 2567 20 มิ.ย. 2567
514 การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เพื่อสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 170 นางทิพย์วรรณ สุวรรณี 2567 18 มิ.ย. 2567
513 ป.2 อ่านออกเขียนได้ด้วย “แนวทางพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.บร.2” 71 ไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ 2566 16 มิ.ย. 2567
512 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) 117 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2566 16 มิ.ย. 2567
511 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM Education วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 140 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2565 16 มิ.ย. 2567
510 การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้สื่อ ประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 75 ปาณิสรา เกษมธนาชัยกร 2566 14 มิ.ย. 2567
509 การพัฒนาทักษะปฏิบัติภาษาท่า โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลเรืองศรี 2566 14 มิ.ย. 2567
508 ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 67 สุวรรณา ยิ่งกล้า 2567 13 มิ.ย. 2567
507 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 นางจันทิมา เที่ยงน่วม 2566 13 มิ.ย. 2567
506 การพัฒนาบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 49 สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร 2566 12 มิ.ย. 2567
505 รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 58 นางจิรวดี บุญมีลาภ 2566 12 มิ.ย. 2567
504 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 55 นางสมศรี ภูฆัง 2567 11 มิ.ย. 2567
503 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คิด ทำ นำเสนอ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการทำโครงงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 66 นันทิตา กลิ่นรอด 2566 11 มิ.ย. 2567
502 ผลการพัฒนาการจดจำคำศัพท์ รายวิชาภาษาจีน โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 132 นายสมชนก หลอดคำ 2566 10 มิ.ย. 2567
501 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 71 สุภาพร บุญครอง 2566 10 มิ.ย. 2567
500 รายงานการใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 69 นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำ 2567 10 มิ.ย. 2567
499 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูด สำหรับเด็กปฐมวัย 74 นางขวัญธิดา มีพร้อม 2564 8 มิ.ย. 2567
498 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5E MG MODEL โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 ธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 2566 8 มิ.ย. 2567
497 การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูมเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล) จังหวัดลำปาง 67 คริษฐา เสมอเชื้อ 2567 7 มิ.ย. 2567
496 รายงานผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 169 นายวิชิต พุทธา 2566 5 มิ.ย. 2567
495 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของคลื่น ด้วยการออกแบบการใช้สื่อ ASSURE Model ร่วมกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 82 พิชญา คำแก้ว 2567 4 มิ.ย. 2567
494 การพัฒนานวัตกรรมสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 76 ไตรทิพย์ แจ่มประเสริฐ 2567 3 มิ.ย. 2567
493 รายงานผลการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการเรียน เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 61 นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์ 2566 2 มิ.ย. 2567
492 รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การเผชิญเหตุแผ่นดินไหวของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย 62 จักรกฤช สิทธิโสติ 2566 31 พ.ค. 2567
491 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 52 นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ 2566 30 พ.ค. 2567
490 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park ด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 76 เสาวนิต จงชานสิทโธ 2567 30 พ.ค. 2567
489 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 39 นายวัฒกานต์ กิ่งแก้ว 2566 29 พ.ค. 2567
488 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 75 นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์ 2566 28 พ.ค. 2567
487 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 67 นางพรรณวิภา สมสะอาด 2566 28 พ.ค. 2567
486 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 191 วรารัตน์ อินทรา 2566 24 พ.ค. 2567