Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา

ผู้วิจัย นางนูรอัยนี ตง

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา จำนวน 6 เล่ม ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 Classroom, เล่มที่ 2 Body, เล่มที่ 3 Fruits, เล่มที่ 4 Food, เล่มที่ 5 Animals และ เล่มที่ 6 Occupations

2) แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายชั่วโมง จำนวน 20 แผน เวลา 20 ชั่วโมง โดยให้สอดคล้องกับแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.64/89.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 80/80 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา หลังการใช้ชุดการสอน สูงกว่าก่อนใช้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละของการพัฒนาเท่ากับ 42.46 และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลาอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.56, SD = 0.65)