Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้วิจัย นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

วัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน นักเรียน 90 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรภายในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลผลิตของโครงการ

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อผลผลิตของโครงการ

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

1.ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พบว่า ผลการประเมินระดับมากที่สุด ได้แก่ 1)โครงการเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 2)โครงการสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และ 3) ผลการประเมินเท่ากันคือโครงการสอดคล้องกับสภาพชุมชน และโครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ผลการประเมินที่มีระดับมากที่สุด คือ 1)ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการ 2) มีบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมมือสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีพอเพียงและมีคุณภาพ มีสถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอเหมาะสม มีงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสนับสนุนเพียงพอ และการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ และ3) มีงบประมาณดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเพียงพอเหมาะสม

3. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ทุกขั้นตอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 1) ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับขั้นการวางแผนงานโครงการ 2) ขั้นดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ และ 3) ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ

4. ด้านผลผลิตของโครงการสรุปได้ คือ ผลประเมินระดับมากที่สุดกลุ่มแรก คือ ผู้ปกครองนักเรียน รองลงมา คือบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และน้อยที่สุดคือ นักเรียน

4.1 กลุ่มบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ส่วนด้านบุคลากร และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน มีผลการประเมินเท่ากันกับด้านนักเรียน และด้านห้องเรียนเป็นลำดับสุดท้าย

4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับ คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน

ด้านนักเรียน ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านห้องเรียน

4.3 ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการระดับมากที่สุดทุกด้านเรียงตามลำดับ คือ อาคารสถานที่และบุคลากรมีผลการประเมินเท่ากันการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ห้องเรียน นักเรียน และบรรยากาศการเรียนการสอน