Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

ผู้วิจัย นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน

ธรรมเจริญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ (Pre-test)

2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 23 แผน 23 ชั่วโมง 3. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ จำนวน 7 เล่ม 4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนหลังเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ (Post-test)

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) หาประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (T-test) แบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน พบว่าได้ผลดังนี้

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มีค่าเท่ากับ 84.74/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 มีค่าพัฒนา 11.54

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน

ธรรมเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้สถิติ t-test Dependent โดยหลังทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปได้ว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05