Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางลำเพย ฟักเขียว

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่าน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.77/82.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.66)