Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope)

ผู้วิจัย สุพิชฌาย์ จันทร์พวง

ปีการศึกษา 2560

วันที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 40 แผน และ 2) แบบประเมินทักษะการคิดเชิงเหตุผล จำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent Sample

ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.60/84.83 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) มีทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน ได้แก่ การจำแนกประเภท การเรียงลำดับ การอุปมาอุปไมย และการสรุปความ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05