Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

ผู้วิจัย นางสาวยุพาพร เทศสิงห์)

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) นวัตกรรม เป็นสื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t และการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ผู้วิจัยได้เสนอข้อมูลที่ได้ จากการทดลอง และผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม สื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เป็นค่าสถิติที (t) เท่ากับ 15.17 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าสถิติทีในตาราง 20.65 นั้น คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่านวัตกรรมสื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ทำให้นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สามารถมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพิ่มมากขึ้น

ผลจากการที่นักเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อการ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้ นวัตกรรมสื่อการ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล มากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ มาจากนวัตกรรมสื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ที่ไม่ยากเกินไป เมื่อนักเรียนทำได้ ก็จะสนุกกับการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆ อันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกระตุ้นนักเรียนให้จำได้และนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการเรียน ในระดับที่สูงขึ้น

ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล จากผลการทดสอบพบว่าคะแนนเฉลี่ย หลังการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียน เท่ากับ 12.17 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาสื่อการ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อจะได้นำมาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป