Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย ชัยยุทธ ถนอมวงษ์

ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2565

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ และข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้ ประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียน 25 คน และกลุ่มเป้าหมายการถอดบทเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และนักเรียน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวิเคราะห์เนื้อหา และการถอดบทเรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการ และข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องเกี่ยวการพัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน โดยตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบการสอนตามหลักการขั้นตอนกระบวนการอย่างมีระบบสามารถนำไปปรับใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยแนวทางการจัดการเรียนแบบ New Normal ที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 2) รูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนใช้รูปแบบ “EKKE Model” ประกอบด้วย (1) การสร้างความสนใจ (Engagement : E) (2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation : K) 3) การแก้ปัญหา (Knowledge Utilization : K) (4)  ขยายผลความรู้ (Elaboration : E)  3) การทดลองใช้รูปแบบ พบว่า มีผลการประเมินประสิทธิภาพ 82.51/83.47 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนอยู่ในระดับดี 4) การประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก การถอดบทเรียน พบว่า การจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมุ่งส่งเสริมทักษะในการคิดแก้ปัญหา ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกให้ทำซ้ำๆ บ่อยๆ และยังช่วยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล จะทำให้นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

คำสำคัญ :  การเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และ New Normal