Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย ชัยยุทธ ถนอมวงษ์

ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2565

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาทักษะการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้ ประเมินประสิทธิผลและถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียน 19 คน และกลุ่มเป้าหมายการถอดบทเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และนักเรียน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวิเคราะห์เนื้อหา และการถอดบทเรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาทักษะการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การเรียนการสอนนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสอน สื่อควรสนับสนุนนำเสนอได้หลายรูปแบบ

2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ ได้รูปแบบ RPD Model ประกอบด้วย (1) ทบทวนความรู้เดิม (Review) (2) นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present new Information)  (3) หลากหลายการเรียนรู้ (Differentiated Learning)

3) การทดลองใช้รูปแบบ พบว่า มีผลการประเมินประสิทธิภาพ 83.41/84.74 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินความสามารถในการเรียนโครงงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

4) การประเมินและถอดบทเรียน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก การถอดบทเรียน พบว่า การจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ครูหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหา   มุ่งส่งเสริมทักษะในการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกให้ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จะทำให้นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

คำสำคัญ : การเรียนแบบโครงงาน การคิดเชิงออกแบบ