Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model

ผู้วิจัย เอื้อการย์ ธนะสูตร

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2566

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model                       

ผู้ศึกษา       เอื้อการย์  ธนะสูตร

สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง  สังกัดเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย

ปีที่ศึกษา     2563                                                                   

บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านดนตรีหลังเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง แบ่งเป็น 3 ระยะ ครอบคลุม 8 ด้าน ดังนี้ ระยะก่อนดำเนินงานโครงการประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ระยะระหว่างดำเนินงานโครงการ ประเมินด้านกระบวนการ และระยะสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ ประเมินด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งหมด 301 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกรรมการชุมชนฟากเลย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง จำนวน 3 ฉบับ มีลักษณะแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการประเมิน พบว่า ระยะก่อนดำเนินงานโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.42)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านบริบทอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.36) 2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.51) ระยะระหว่างดำเนินงานโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.61) และระยะสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.51) 2) ด้านผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.59) 3) ด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.58) 4) การประเมินความยั่งยืนอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.57) และ 5) ด้านการถ่ายโยงความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.61) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.56)  

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, โครงการบ้านดนตรีหลังเรียน, CIPPIEST Model, ความพึงพอใจ