Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

ผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา ภาคดารา

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2566

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย : ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ผู้วิจัย : นางสาวสุกัญญา ภาคดารา ปีที่วิจัย : 2566 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชน ป้อมเพชร และ 3) เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนใน สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับคุณภาพของผู้เรียน ในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้แก่ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านการสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และด้านการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับ คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.812 อธิบายความแปรปรวนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพที่ในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้ร้อยละ 83.3 คำสำคัญ : ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา