Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผู้วิจัย ปาริชาติ บุตรแสง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  และเปรียบเทียบปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 73 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 74 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 7 คน รวม 154 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ Sheffe'

ผลการวิจัย พบว่า

   1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

             2. ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับน้อย

        3. ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาจำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ด้านการเก็บรวมรวมข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ด้านการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าทั้งโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและด้านการนำข้อมูลไปใช้โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

   

คำสำคัญ: สภาพ ปัญหา การจัดระบบสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา