Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

ผู้วิจัย ปาริชาติ บุตรแสง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ จำนวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูนและแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจาวัน ด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติที่แบบ t-test for Dependent Samples  และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และค่าร้อยละ 65.91 ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 และค่าร้อยละ 43.97 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 65.91 จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01