Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

ผู้วิจัย ปิยนุช สุทธสน

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 28 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน แบบทดสอบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 มีการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01