Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ผู้วิจัย นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี

ปีการศึกษา 2565

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ชื่อผู้รายงาน     นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี

ปีการศึกษา      2565

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เพื่อทดลองใช้ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ (1) สร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ        ยกร่างและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน            (2) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 609 คน ในปีการศึกษา 2565
(3) ประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จากครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 67 คน ปีการศึกษา 256
6 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

1.  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดประสงค์ กลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครู
และ
บุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา และผลลัพธ์จากการพัฒนา ได้แก่ ผลลัพธ์ตรง (
Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลลัพธ์ตาม (Outcome) คือ
ผลการพัฒนาตาม
กลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ โดยรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม พบว่า ปีการศึกษา 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.31 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2564 เท่ากับ 0.46 พฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานกลุ่ม และพฤติกรรมด้านความสนใจและรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ มีดังนี้  (1) ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (2) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีนิสัยรัก
การอ่าน การศึกษาค้นคว้า มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม ใช้เทคโนโลยีใน การเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน (
3) ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
พัฒนาตนเอง และนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (4) ผลการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีจัดหาสื่อ
และนวัตกรรมการศึกษาให้เพียงพอ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา และนำสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น (5) ผลการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่า ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาการระดมทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ
นักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พบว่า
           โดยรวมมีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก