Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย ปิยนุช สุทธสน

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 1 มกราคม 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME ชั้นประถมศึกษา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม CROSSWORD  GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ประชากร คือ นักเรียนกิจกรรมครอสเวิร์ด ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง  จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 แผน 2) ชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบและ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .42  3)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ข้อ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความเชื่อมั่น

ผลการวิจัยพบว่า

    1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME มีประสิทธิภาพ  88.20/ 84.00

2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

   3.  นักเรียนกิจกรรม CROSSWORD  GAME ชั้นประถมศึกษา ที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD  GAME โดยรวมมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก