Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสามขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้วิจัย นายอภิยศ ปัทมคัมภ์

ปีการศึกษา 2561

วันที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2567

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบ  One  Group  Pretest- posttest  
Design  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสามขา ปีการศึกษา  2562 จำนวน 11 คน  เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ
          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  10  ชุด  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  ดำเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วจึงนำผลไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/82.15   
2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .01