Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข รายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ผู้วิจัย เริงนภา อำทะวงษ์

ปีการศึกษา 2558

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2567

บทคัดย่อ

              รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  จำนวน  28  คน  ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข  จำนวน  6  เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องจำนวนและตัวเลข  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test 

                พบว่า

                        1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนและตัวเลข จำนวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.83/80.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก