Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเกม 24 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ปีการศึกษา 2566

ผู้วิจัย โชคทวี มูลติ๊ด

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ผลการดำเนินงานจากการใช้หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเกม 24 เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและช่วยเพิ่มทักษะการคิด การคำนวณหาคำตอบได้เป็นอย่างดี เน้นผู้เรียนได้หาคำตอบด้วยตนเอง

ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียนเนื่องมีผลที่ส่งมาจากการสอนโดยใช้กิจกรรมเกม 24  และยังเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรม เกม 24 ยังช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสนุก ลดความตึงเครียด และมีความใส่ใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ให้ความร่วมมือกับการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น