Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์

ผู้วิจัย นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

               การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์

               วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบฯ โดยใช้วงจรการปฏิบัติการ PAOR จำนวน 2 วงรอบ และระยะที่ 4  ประเมินผลรูปแบบฯ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แบบประเมินกิจกรรมตามรูปแบบฯ  แบบบันทึกคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ สถิติพื้นฐานคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

           1. สภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ จากการศึกษาเอกสาร พบว่า สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด และจากการสอบถามสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ พบว่าในภาพรวม มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านครู มีสภาพการดำเนินงานมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านการวัดประเมินผล และด้านกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตามลำดับ

           2. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ ประกอบด้วย6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การพัฒนาครู 2) การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3) การพัฒนาผู้เรียน 4) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ6) กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของสถานศึกษา และผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกองค์ประกอบ

           3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ พบว่า ผลการประเมินกิจกรรมตามรูปแบบฯ ทั้ง 6 กิจกรรม มีผลการประเมินในวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินในวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินมากกว่าวงรอบที่ 1 ทุกกิจกรรม

           4. การประเมินผลรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ พบว่า 1) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีผู้เรียนสอบผ่านร้อยละ 82.56 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  2) ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับ 49.03 คะแนน มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ฯ พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมการพัฒนาครู มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามลำดับ และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด