Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค

ผู้วิจัย นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค          2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่ง         การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 4) เพื่อประเมินรูปแบบ         การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค

วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค

ผลการวิจัยพบว่า

1.    ผลการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค  พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่           1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ปัจจัยนำเข้า 4) กระบวนการบริหารชุมชน ฯ 5) ผลผลิต

2.    รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์           ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนของคู่มือการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.    การทดลองใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2566 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2565 ทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 2) ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2566 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2565 ทุกข้อ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีถึงดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8.69 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์          ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2566 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2565 ทุกข้อ จำนวนนักเรียนที่ผ่าน        การประเมินในระดับดีถึงดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 9.69 และ 4) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.    การประเมินรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค พบว่า มีความคิดเห็นในด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแคในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด