Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้วิจัย นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

หัวข้อวิจัย                   การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

                              โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้ดำเนินการวิจัย           นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์

หน่วยงาน                   โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

                              ปีการศึกษา 2566

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง 4–5 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และแบบบันทึกคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยเลือกใช้ การวิจัยนี้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบ One-group Pretest - posttest design

          ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมของกลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 51.71 โดยก่อนการทดลองมีค่าร้อยละของคะแนน 22.78 และหลังการทดลองมีค่าร้อยละของคะแนน 74.44