Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ผู้วิจัย นายวัฒกานต์ กิ่งแก้ว

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 โดยใช้ t – test 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 รูปแบบการวิจัยเป็น การวิจัยเพื่อปรังปรุงและพัฒนา (Research and Development) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีค่าความสอดคล้อง ค่าอำนาจจำแนก     ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและ t – test ผลการวิจัยพบว่า

     1. ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 มีประสิทธิภาพ 83.37/82.54 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  

     2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา 30100 –  0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6570 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.70

     3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัสวิชา          30100 –  0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

     4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น   รหัสวิชา 30100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก

     องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 30100 – 0009  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 สามาถนำไปใช้ในการจัดเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม        มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานได้จริง