Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park ด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม

ผู้วิจัย เสาวนิต จงชานสิทโธ

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม และ 3 ) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม

          กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์) เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานเป็นผู้สอนและภายในห้องเรียนมีนักเรียนคละความสามารถทั้งชั้นเรียน

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขมจำนวน 2 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขมจำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ

ผลการศึกษาพบว่า

1.      ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.02/88.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2.      นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park  เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.      ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Nang Phanthurat Forest Park 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่าน SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด