Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้วิจัย นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้รายงาน          นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ศึกษา          ปีการศึกษา  2566

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 39 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด จำนวน 3 เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent

          ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1. แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96 / 88.03   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   พบว่าหลังการฝึกนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี