Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการเรียน เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน                   รายงานผลการใช้สื่อเกมทางการศึกษา  “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”   เพื่อสร้างความรู้      ความเข้าใจทางการเรียน  เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้จัดทำผลงาน          นางอนงค์นาฎ    พลพิมพ์

ตำแหน่ง                    ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   โดยใช้สื่อเกมทางการศึกษา  “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”     (2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อเกมทางการศึกษา“ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”  (3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อเกมทางการศึกษา  “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”    ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนเทศบาล ๒      วัดแก้วจันทราราม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (2)แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน (3)ใบงานเชิงสร้างสรรค์ และ(4)สื่อเกมทางการศึกษา  “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”  โดยนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ระหว่างการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  ทำกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  หลังจากจบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สรุปความรู้ด้วยการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการทำแบบทดสอบท้ายหน่วย  จากนั้นจึงประเมินวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ และประเมินวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

          ผลการดำเนินการพบว่า  ประสิทธิภาพของสื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง          การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1    มีประสิทธิภาพ 88.11/80.00 (เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80)           มีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” ที่ร้อยละ 35.00  มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ”  อยู่ในระดับ ดี