Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายวิชิต พุทธา

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

          รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน เทศบาล 11 หนองหิน  สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 11  หนองหิน ปีการศึกษา 2566  จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 แผน

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  (5Es) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40  ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  (5Es)        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test  แบบ Dependent Samples  ผลการศึกษา พบว่า

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  มีประสิทธิภาพ 77.56/78.17   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.23 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 15.63 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน