Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้วิจัย สุวรรณา ยิ่งกล้า

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ห้องเรียนออนไลน์ (TBT                E-Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ) รายวิชา วิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1  และผลสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ของนักเรียนที่เรียนผ่าน ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนผ่าน ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ห้องเรียนออนไลน์ (TBT              E-Classroom) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 และผลสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนผ่าน ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E/Eและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ t – test

             ผลการศึกษา  พบว่า

           1.  ชุดสื่อนวัตกรรม ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ) รายวิชา วิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 93.44 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 91.25 ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน (E1 / E2) คือ 93.44/91.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้    

 

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ) รายวิชา วิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  สูงกว่าผลการทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่มีต่อชุดการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยอันดับหนึ่ง  ได้แก่  กิจกรรมในแบบฝึกมีความหลากหลาย ไม่น่าเบื่อ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  อันดับสอง ได้แก่  รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ 4.80 และอันดับสาม  ได้แก่  การทำกิจกรรมจากแบบฝึกทักษะช่วยเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.73 ตามลำดับ