Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติภาษาท่า โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสาวพัชราภรณ์ สกุลเรืองศรี

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะปฏิบัติภาษาท่า โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

  

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวพัชราภรณ์  สกุลเรืองศรี

 

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติภาษาท่า ก่อนและหลังเรียนโดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ใช้ทดลองสื่อในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ที่ 2/1  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จำนวน 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะปฏิบัติภาษาท่า แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าที (t-test) แบบ Dependent

          ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการสอนโดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบแบบกลุ่มสัมพันธ์บูรณาการ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน คือ 5.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.07 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน คือ 7.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.11 และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน พบว่า มีค่า t-test เท่ากับ 12.768 และค่า Sig. เท่ากับ 0.01 แสดงว่าการการสอนโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 2) การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณาในรายด้านแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 รองลงมาด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ตามลำดับ