Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้สื่อ ประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย ปาณิสรา เกษมธนาชัยกร

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้สื่อประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำวิจัยนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการวาดรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน

        จากผลระดับของการพัฒนาการใช้เมาส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ มีประสิทธิ์ภาพในทางที่ดีขึ้น