Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เพื่อสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางทิพย์วรรณ สุวรรณี

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ทิพย์วรรรณ  สุวรรณี.  (2566).  ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด 

            เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.

 

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)พัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เพื่อศึกษาการสร้างความคิดรวบยอด  เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  3)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  65  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชา  ค32204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2566  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  35  คน โรงเรียนพระนารายณ์  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ซึ่งผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง  ใช้เวลาในการสอน  20  คาบ  คาบละ  55  นาที  แบบแผนการทดลองครั้งนี้ เป็นแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ  t – test  Dependent  และ  t – test  One  group 

            ผลการศึกษาพบว่า

            1.   ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  โดยมีค่าเฉลี่ย  85.92/88.15 

            2.   ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  สูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

            3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  สูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

            4.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความคิดรวบยอด  เรื่อง  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ   ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  65  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01