Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้วิจัย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาล    แม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3) เพื่อนำกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติจริง และ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ได้แก่ แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 279 คนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 279 คน โดยใช้แบบบันทึกสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT) ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จากนั้นทำการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล (Content analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 โดยยกร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วตรวจสอบคุณภาพร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย โดยใช้ Focus Group Discussion แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการสังเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ผลการนำกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 25 คน ประเมินคุณภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และขั้นตอนที่ 4 ผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย และวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ จากผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 240 คน ปีการศึกษา 2566 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

          ผลการวิจัยพบว่า

              1. ผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1.1 ผลการศึกษาสภาพโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย พบว่า สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนผ่านกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนจำนวน 6 กลยุทธ์

1.2 ผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่า วิเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกันได้ 12 รายการ

1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65

1.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย พบว่า คะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน เท่ากับ 1.35 และคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก เท่ากับ 1.19

              2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2.1 ยกร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่า ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมให้แก่ประชากรวัยเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่า ด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 ด้านความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ด้านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 และด้านความถูกต้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48

3. ผลการนำกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติจริง พบว่า ด้านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 และด้านความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56

4. ผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

4.1 ผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ

4.2 ความพึงพอใจหลังการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59