Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ

ผู้วิจัย นายพีรพล สระ , นายก้องภพ จันทรลักษณ์ , นายชานุวัฒน์ ชัยพินิจ และนายนันทกร จันทร์พรหม

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

           การพัฒนาแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติที่มีต่อความสามารถในการติดไฟตามมาตรฐาน ASTM ศึกษาคุณสมบัติของแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 535- 2527 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ และศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์แผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ
           จากการศึกษาพบว่า สูตรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเผาไหม้จนไฟดับด้วยตัวเอง และไม่มีลูกไฟเกิดขึ้นในการเผาแนวตั้ง จัดอันดับการเผาไหม้ เป็น V-0 และอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยในการเผาแนวนอน ไม่เกิดการเผาไหม้ มีคุณสมบัติได้แก่ ความหนาแน่น 342.86 kg/m3 และ ค่าทนแรงดึงสูงสุด คือ 2,667 N ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 83.33 สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด และค่าเฉลี่ยการยอมรับผลิตภัณฑ์แผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ โดยรวมการยอมรับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการกันลามไฟ มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.73 ตามลำดับ