Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผ่นระงับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและใบสะเดา

ผู้วิจัย นายธนันชัย ศิลาโชติ, นายกิตติกร รอดภู่, นางสาวกวิสรา แม่นปืน, นางสาวชณาภัทร แนวสุข และนางสาวณัฐพัชร์ เผดียงครบุรี

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

              การพัฒนาแผ่นระงับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและ ใบสะเดา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของแผ่นระงับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและใบสะเดาที่มีต่อประสาทสัมผัสการระงับกลิ่นและจำนวนแบคทีเรียก่อนและหลังการใช้ ทดสอบแรงกดทับบนแผ่น และศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์แผ่นระงับกลิ่นและต้านเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและใบสะเดา
              ผลการศึกษา สูตรที่ 4 อัตราส่วน ผงถ่านไม้ไผ่ : ผงกากชาเขียว : น้ำใบสะเดา : น้ำ ผสม น้ำยางพาราผสมสารเคมี คือ 60 : 40 : 20 : 180 : 60 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยร้อยละประสาทสัมผัสความรู้สึกด้านกลิ่นลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.13 และค่าเฉลี่ยร้อยละจำนวนแบคทีเรียลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.26 มีค่าเฉลี่ยแรงกดทับบนแผ่นเท่ากับ 1,000.47 N ซึ่งสามารถรับมวลไม่เกิน 101.98 kg ค่าเฉลี่ยการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นในรองเท้าหลังการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมา ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไม่เกิดโรคผิวหนังกับเท้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ตามลำดับ