Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseเรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย ชนิสรา บุญยอดมิ่ง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทย

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         

ชื่อผู้ศึกษา       นางสาวชนิสรา บุญยอดมิ่ง

ปีการศึกษา      ๒๕๖๖

 

บทคัดย่อ

 

           จากวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseเรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseเรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseผลการศึกษาปรากฏว่า

            ๑. ผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า การเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.33/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

       ๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

           ๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverse เรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D. = 0.45)