Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง เรื่อง พัฒนาชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้วิจัย นายอนันต์ พรมเสนสา

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พื้นฐานการจัดการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันมีการจัดการการเรียนรู้ในหลายรูปแบบที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตในฐานะประชากรโลก ตามหลักการของแผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กล่าวไว้ว่า การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 การศึกษาในปัจจุบัน ยังคงมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้สามารถรับใช้สังคมเนื่องจากหลักสูตรการจัดการศึกษาบางอย่างไม่ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนทำให้คนเหล่านั้นก้าวจากสังคมของตนเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันออกไปสู่การพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นได้น้อย การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูผู้สอนที่จะสามารถนำผู้เรียนให้ไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองในอนาคต โดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/10 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 196 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ห้อง 6-10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL มีทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL)

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพื่อทำการเก็บผลคะแนนก่อนเรียน

3. ผู้วิจัยดำเนินการสอนออนไลน์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นและหรือเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อใช้ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

5. ผู้วิจัยได้มอบหมายใบงานเพิ่มเติมเพื่อเป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้อ่าน ค้นคว้า ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดระบบการคิดของตนเอง

6. ผู้เรียนจะต้องสรุปความคิดรวบยอดเพื่อตอบคำถามในใบงาน

7. ผู้วิจัยประเมินความเข้าใจจากชิ้นงานเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ

8. ผู้วิจัยจัดทำสารสนเทศให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความคืบหน้าในการเรียน

9. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อทำการเก็บข้อมูลผลคะแนนหลังเรียน

ผลการดำเนินการ

พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 – 10 ที่ใช้ชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) ของนักเรียนส่วนใหญ่ เรื่องงานช่าง คะแนนรวมก่อนเรียนเท่ากับ 1,877 คะแนนรวมหลังเรียนเท่ากับ 3,027 ค่า Z ก่อนเรียนเท่ากับ -0.96.82 ค่า Z หลังเรียนเท่ากับ 96.82 ค่า T-score ก่อนเรียนเท่ากับ 9,231.76 ค่า T-score หลังเรียนเท่ากับ 11,168.24 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมก่อนเรียนเท่ากับ 9 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมหลังเรียนเท่ากับ 15 ค่าเฉลี่ยค่า Z ก่อนเรียนเท่ากับ -0.47 ค่าเฉลี่ยค่า Z หลังเรียนเท่ากับ 0.47 ค่าเฉลี่ยค่า T-score ก่อนเรียนเท่ากับ 45.25 ค่า T-score หลังเรียนเท่ากับ 54.75

สรุปผลการวิจัย

1. การใช้ชุดการสอน รายวิชา การงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง 31101 บทเรียน งานช่างในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีต่อปลั๊กสามตาไว้ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ในการเรียนรู้ช่วยดึงความสนใจจากผู้เรียนได้ดีสามารถทำตามและอธิบายได้เข้าใจและนำไปใช้ได้

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น