Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การจัดทำสื่อการสอนชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร 21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย นางสาวรัชนี ตอรัมย์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

  ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การหาคำตอบโจทย์ปัญหาต่างๆซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีเนื้อหาเรียงลำดับความยากง่าย ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับสูง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย จำนวน 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่
 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญการใช้แหล่งเรียนรู้
 เรื่องที่ 2 การเข้าถึงสารานเทศของห้องสมุดประชาชน
 เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรู้แก่ครูและผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้สูงขึ้น
 
                              รัชนี ตอรัมย์