Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้วิจัย นางสาวรัชนี ตอรัมย์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

Best practice   ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นและเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในการพัฒนาส่งเสริมทักษะ  ฝึกทักษะของผู้เรียนให้ดีขึ้น
กศน.ตำบลเม็กดำ  ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ที่ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้แก้ไข ปรับปรุง  ด้วยความขอบคุณยิ่ง

                                                                                                        รัชนี   ตอรัมย์