Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรี รัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ตามกรอบโครงสร้าง SEAT

ผู้วิจัย นายวินิจ สมาธิมงคล

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 13 คน จากการวิเคราะห์สภาพและบริบทการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) พบว่า  ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม และการจัดการเรียนรู้ตามแผนแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) และด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาไม่มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้เอื้อกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) จึงได้พัฒนารูปแบบ “การบริหารจัดการเรียนรวม  โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT โดยมีประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน นักเรียนจำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม  โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนา  การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT สถิติ    ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการดำเนินงาน

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม  โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT สรุปผลได้ดังนี้

จากการประเมินรูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ พบว่า ภาพรวมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม  โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม           (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ตามกรอบโครงสร้าง SEAT อยู่ในระดับมากที่สุด ( )   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ตามลำดับดังนี้ ความเป็นไปได้ ( ) ความเหมาะสม ( และความเป็นประโยชน์  ( ) ความครอบคลุม ( ) และความถูกต้อง ( )    

2. การศึกษาผลการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT สรุปผลได้ดังนี้

ภาพรวมการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้ 3P2A Model เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  ตามกรอบโครงสร้าง SEAT อยู่ในระดับ มากที่สุด ( ) หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กระบวนการดำเนินการ (Process & Operation)   อยู่ในระดับมากที่สุด ( ) ด้านการประเมินผลและรายงาน (Assessment & Report)      อยู่ในระดับมากที่สุด ( ) ด้านการวางแผนและพัฒนา (Plan & Development)           อยู่ในระดับมากที่สุด ( ) ด้านการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์บริบท (Problem & Context Analysis) อยู่ในระดับมากที่สุด ( )  และด้านการนำไปใช้และเผยแพร่ อยู่ในระดับมากที่สุด ( )

หากพิจารณาด้านกระบวนการดำเนินงานจัดการเรียนรวมตามกรอบโครงสร้าง SEAT พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( )  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( )   ด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ) ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( )