Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้วิจัย นางสาวอรุโณทัย ปัดทุมแฝง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใช้เอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใช้เอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model กศน.ตำบลหนองบัวแก้ว จำนวน 20 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที(t- test แบบ Dependent Samples) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) เอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.40/83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้เอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อเอกสารชุดการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า x̅= 4.76, S.D. = 0.42 

คำสำคัญ : เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Self-Sufficiency Economy, พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม