Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ OBEC CONTENT CENTER โดยใช้รูปแบบ SCHOOL MODEL

ผู้วิจัย ศิวพร กาจันทร์

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

 โรงเรียนวัดทองหลางมีหลักในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อมุ่งเน้นยกระดับให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนรู้และบริการของสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของโบว์ดิทช์และบัวโน (Bowditch and Buono. 1990 , หน้า 508-510) ที่ให้ความเห็นในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะจัดหาและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและกว้างขวาง ได้เสนอรูปแบบองค์ประกอบที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมี 4 ด้าน คือ โครงสร้างขององค์การ บุคลากร กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต้องเน้นพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการทำงานของบุคคลคือความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจะส่งต่อความสำเร็จของงาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียน  วัดทองหลาง จึงได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยนำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และสนับสนุน ส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อบนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ