Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง Best practice การทอผ้าลายสร้อยดอกหมาก กศน.ตำบลหนองบัวแก้ว

ผู้วิจัย นางสาวอรุโณทัย ปัดทุมแฝง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

คำนำ

             Best Practice ที่มีผลงานเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชนมาที่สุดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้า เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นการให้บริการกับผู้เรียนผู้รับบริการ และชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้อดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์เละจุดเน้นการดำเนินงานและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำเพื่อ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพเพื่อการมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซี่ยน และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร Best Practice โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้านี้คงประโยชน์กับท่านผู้สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย