Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง เรื่อง นวัตกรรมการเรียนเสมือนจริง AR (Augmented Reality) ช่วยสอน ของนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลหนองคู โดยใช้แอพพิเคชั่น Artivive

ผู้วิจัย นางสาวยุพาภรณ์เขียวศรี

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชุดการเรียนการสอนเล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเสมือนจริง โดยใช้ แอพพิเคชั่น Artivive เป็นการให้ประสบการณ์ในชีวิตจริงแก่ผู้เรียนการเรียนเสมือนจริง AR (Augmented Reality) ช่วยสอน เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้เสมือนจริงไปใช้ได้มีความสำคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ดียิ่งงขึ้น และ พัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาภายในเล่มชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การจัดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย คำแนะนำสำหรับผู้เรียน คำแนะนำในการเรียน สาระสำคัญ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ รายละเอียดของเนื้อหา เรียงลำดับจากน้อยไปหายาก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเสมือนจริง โดยใช้ แอพพิเคชั่น Artivive ได้เป็นอย่างดี

 

                                                                   นางสาวยุพาภรณ์ เขียวศรี