Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง best practice ผ้าไหมลายขอ

ผู้วิจัย นางดวงใจ ปัดทมแฝง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

คำนำ             
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีผลงานเป็นรูปธรรม  ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  ชุมชนมาที่สุดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าฝ้าย  เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นการให้บริการกับผู้เรียนผู้รับบริการ และชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์เละจุดเน้นการดำเนินงานและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ  มีรายได้และมีงานทำเพื่อ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพเพื่อการมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซี่ยน และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมียม
ประจำปีงบประมาณ 256๕ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าฝ้ายนี้คงประโยชน์กับท่านผู้สนใจ  หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

       กศน.อำเภอนาเชือก