Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ผู้วิจัย นางดวงใจ ปัดทมแฝง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

คำนำ                                                                        ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
                  ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การหาคำตอบโจทย์ปัญหาต่างๆซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีเนื้อหาเรียงลำดับความยากง่าย ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับสูง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย จำนวน 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่
         เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย
         เรื่องที่ 2 การอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
         เรื่องที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศในโลก
                  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรู้แก่ครูและผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้สูงขึ้นนางดวงใจ  ปัดทุมแฝง
ครู  ศกร.ตำบลหนองเรือ