Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้จิ๊กซอร์โมเดล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผู้วิจัย นางสาวจันทร์ดี ลำแพน

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

จิ๊กซอร์โมเดลเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยเริ่มจากการอ่านโจทย์ปัญหา แยกองค์ประกอบของโจทย์ออกเป็นส่วนต่างๆเช่น ส่วนข้อมูล ส่วนที่โจทย์ถามหรือต้องการคำตอบ การเชื่อมโยงตัวแปรทางวิทยาศาสตร์กับข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ การเลือกใช้สูตรในการคำนวณ การแทนค่าตัวแปรลงในสูตร และการคำนวณจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เมื่อได้องค์ประกอบครบแล้ว นำมาประกอบเป็นรูปภาพจิ๊กซอร์ของการแก้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์