Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง เรื่อง แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot

ผู้วิจัย ทัศนีย์ ปิดตาไชโย

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot ความสามารถด้านการสมบัติของจำนวนเต็มของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.60 แต่หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 7.25 โดยค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน 3.65 ซึ่งระดับคะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

ผลการเปรียบเทียบความรู้เรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสมบัติของจำนวนเต็ม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean Score) ของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน