Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร ในการพัฒนาตามประเด็นการเรียนรู้การประเมินภายนอก

ผู้วิจัย นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ โดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองใหม่ โดยใช้ “ HJKs Model ”

๑.ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลจากการประเมินเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) และ       นำข้อมูลสารสนเทศ ทั้งผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุง    การดำเนินงานของตนเองในปีต่อไป จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานตามรูปแบบการบริหารที่ยึดการบริหารแบบ     HJKs Model ”

๒. ครูมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด